İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI(İEP) BAŞVURU BELGELERİ
Online Yüklenen Belgeler Elden Teslim Edilen Belgeler İşyerinin Uygulama Talebine ilişkin Gerekli Belgeler
No
(Online başvuru
ekranında
görülen
numaralar
belirtilmiştir.)
Belge Adı Açıklama Belge Adı Açıklama İşyeri Tarafından Talep Edilen
Uygulama Adı
Belge Adı Açıklama
1 Talep Dilekçesi Talep Dilekçesi. Dilekçe format, online ortamda bulunmaktadır. İEP Tip Sözleşmesi (3 Nüsha) İEP başvuruları; Kurum tarafından olumlu değerlendirilmesi
akabinde tanzim edilmiş İEP Tip Sözleşmesi; tarafların
imzasına(işveren/katılıma) sunulmak üzere işyerinin beyan ettiği
e- posta adresine gönderilmektedir.
Vardiyalı Çalışma Uygulaması Vardiyalı Çalışma işyeri Talep Yazısı ve Vardiya Çizelgeleri
(Tip/Oryantasyon)
İşyerleri; katılımcılara ilişkin "Vardiyalı Çalışma Sistemi"
planlamaları halinde tüm katılımcılar aynı vardiyada dönmesi
şartıyla; İEP süresini kapsayan iki çeşit vardiya sisteminden birisini
tercih edebilir.
a) Tip Vardiya Sistemi : Program başlangıcından itibaren vardiyalı
çalışma sistemini benimseyen işyeri tarafından uygulanır. Bu
durumda; işyeri "Tip Vardiya Çizelgesi" ni tanzim edererek talep
yazısı ile birlikte İl Müdürlüğüne teslim eder.
(Tip Vardiya Çizelgesi için tıklayınız.)
b)Oryantasyonlu Vardiya Sistemi: Bazı işyerleri; programın ilkhaftalarında(örnek; ilk 2 hafta gündüz çalışması) katılımcılarını
oryantasyon sürecine tabi tutarak işe alıştırma eğitimleri; mesleki
bilgi aktarma vb uygulamaları içeren bir vardiyasız bir geçiş
dönemini benimsemektedirler. Oryantasyondan sonraki süreçte ise
devamlı surette vardiyalı çalışma sistemini geçiş yapmaktadırlar.
(Oryantasyon Vardiya Çizelgesi için tıklayınız.)
4 İşveren Belgesi A)Ticaret Sicil Gazetesi. *
1)Yüklenicinin bağlı olduğu odaya göre farklılık gösterebilir.
(Sicil gazetesi işletme Kuruluşuna ait nüsha içerecektir )
2)Veya bağlı olduğu odaya ait kaydı belgesi
B) Faaliyet Belgesi * bağlı olduğu oda veya kuruluştan edinilebilir.
*Tüm evraklar tek PDF olarak yüklenecektir.
İşyerinin Çağrı Merkezi,
Toptan ve/veya Perakende
ticarette olmadığına dair
İşveren Taahhütnamesi
Çağrı Merkezi, Toptan ve/veya perakende sektörlerinde; ya da buna
yönelik mesleklerde İEP düzenlenmemektedir.(Detaylı bilgi için burayı tıklayın) İEP başvurusunda bulunan işyerleri faaliyette bulunmadığına
dair bir taahhütname tanzim ederek İl Müdürlüğümüze teslim etmektedir.
(Taahhütname için tıklayınız.)
Elektronik Takip Sistemi Uygulaması Elektronik Takip Sistemi İşyeri
Talep yazısı ve Formu
İşyerleri günlük manuel olarak imzalanan "Katılıma Devam
Çizelgeleri" yerine işyerinde kullanılan "Elektronik Takip
Sistemi" ile katılımcıların devam durumlarını İl
Müdürlüğümüze iletmek istemeleri halinde bir üst yazıyla
sözleşmeler imzalanmadan önce İl müdürlüğüne başvuru
yapmalıdır.(Detaylı bilgi için burayı tıklayın)
5 İmza Yetki Belgesi İmza Sirküsü Vekalet verildiği takdirde ise
a) Noter tasdikli vekaletname
b) Vekalet verilen kişinin noter tasdikli imza beyanı
c) Vekalet verilen işyeri çalışanının SGK işe giriş bildirgesi
(en az 30 sigortalı geçmişi aranacaktır.)
*Tüm evraklar tek PDF olarak yüklenecektir.
Katılımcıya Ait Vesikalık Fotoğraf Katılımcının; "İEP Katılıma Kimlik Kart" 'in tanzimi için işyerinden
istenilmektedir.
Her bir fotoğrafın arkasına; TC Kimlik Numarası ve
ad soy ad yazılacaktır.)
7 Ortaklık Belgesi Ortaklık Belgesi *
Ortakların işyerindeki paylarını gösteren en son güncel duruma ait belgedir.
(Örnek; Ticaret ve Sanayi Odası Sicil Müdürlüğünden alınan kanıtlayıcı belge)
*Tüm evraklar tek PDF olarak yüklenecektir.
Şirket ortakları ve imza yetkisi
verilen kişilere ait Adli Sicil Belgesi
-
8 Aynı veya Yakın Meslekte
Çalışan Sigortalıya ilişkin Belge
Program Düzenlenecek Ayni veya Yakın Meslekte Çalışanın Çalışma Belgesi
a) İşyerinizde program talep edilen branşta; aynı veya yakın meslekte
çalışan kişi/kişilerin SGK işe Giriş Bildirgesi/Bildirgeleri yüklenecektir.
b) SGK işe Giriş Bildirgesi/Bildirgeleri üzerinde çalışanın tatbiki imzası bulunmalıdır.
c) 1- 9 (Dahil) arasında katılıma planlanan programlarda en az 1 asil ve 1 yedek program sorumlusu.
10 ve yukarısında katılıma planlanan programlarda ise en az 1 asil ve 2 yedek program sorumlusu belirlenecektir.
d)Küçük ölçekli işyerlerinde; 1 işyeri program sorumlusu ile program başlatılabilenecektir.
DİKKAT! İşyerinin program sorumlusu İEP süresince işyerinde olması gereklidir.
program sorumlusunun izin; hastalık vb. nedenlerle işyerinden ayrılması halinde program durdurulacaktır.
*Tüm evraklar tek PDF olarak yüklenecektir.
Katılımcılara Ait Adli Sicil Belgesi -
9 Geleceğin Mesleği İşyeri
Faaliyet Alanı Belgesi
* 5746 sayılı Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanun'da sayılan teknoloji merkezleri (teknoloji merk.
işletmeleri), Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işyerleri,
* Ar-Ge merkezleri, * Tasarım Merkezi olarak faaliyette bulunan işyerleri,
* Bilgi ve iletişim sektöründe en az 20 sigortalı çalışanı olan işyerleri,
Dijital Mesleklerde (Detay ve hangi mesleklerin bu kategoride olduğunu öğrenmek için burayı tıklayın) İEP talep edebilmektedir.
Firmaya ait son 6 aylık SGK
Tahakkuk Fişi
-
10 Tehlikeli Meslek Belgesi MEB veya Üniversite Onaylı Eğitim Programı (Detaylı bilgi için burayı tıklayın)
12 Diğer Belgeler Bu satırda; İl Müdürlüğü tarafından talep edilen belgeler yüklenmektedir.
a) Temel İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG) Eğitimi Belgesi . (Aktif işgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 49/7. maddesi
gereği mesleğin özelliği dikkate alınarak en az temel düzeyde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
verilmesi zorunludur. Bu kapsamda; İEP başvurunuzdan önce katılımcıların İş
Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitim Belgesinin yüklenmesi gereklidir.)
b) İl Müdürlüğü Tarafından istenilen (İEP düzenlenecek mesleğin veya programın niteliğine göre) İlave Belgeler