İşe alacağınız kişiyi işin başında görme fırsatı!

İEP, işsizlerimiz ve öğrencilerimizin mesleki deneyim ve tecrübe kazanmaları için geliştirilmiş bir programdır. Programın amacı, nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkânı sunmaktır.

İşverenler istedikleri vasıftaki katılımcı adaylarını kendileri bulabilecekleri gibi, katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR’dan da talep edebilirler.

İşveren

 • 5510/4/a kapsamında en az 5 çalışanı bulunan ve İŞKUR’a kayıtlı işverenler İEP ten yararlanabilirler.

Katılımcı

 • İŞKUR ‘a aktif kayıtlı işsiz olmak,
 • Son 1 aylık dönemde işsiz olmak,
  •    - Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen son 1 aylık prim ve hizmet belgelerine kayıtlı sigortalılar dışında olmak, bu süre içinde 1 gün dahi olsa uzun vadeli sigorta kolları kapsamında prim ödenmemiş olması gerekir.
  •    - SGK’ ya “19-Mevsim Bitimi” , “20-Kampanya Bitimi” ve “30- Vize Süresinin Bitimi” işten çıkış koduyla işten çıkışları yapılan kişiler de işten çıkış kodları değiştirilmediği sürece programa katılamayacaklardır.
  •    - Tarımsal faaliyette bulunanlar, isteğe bağlı sigortalılar ile işsizlik ödeneği alanlar hariç kişiler adına programa başlama tarihinden itibaren kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sigorta primi yatırılmaması gerekmektedir.
 • 15 yaşını tamamlamış ve Genel Müdürlük tarafından belirlenecek üst yaş sınırını aşmamış olmak,
 • İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısım veya eşi olmamak,
 • Emekli olmamak,
 • Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak,
 • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,
Statü Katılım Durumu
Açık Lise Öğrencisi Katılabilir
Açık Öğretim Üniversite Katılabilir
Dul/Yetim Aylığı Alıyor Katılabilir
Engelli Aylığı Alıyor Katılabilir
İsteğe Bağlı Sigortalı Katılabilir
İşsiz (1 ay süredir) Katılabilir
İşsizlik Ödeneği Alıyor Katılabilir
Lise Öğrencisi Katılabilir
Sosyal Yardım Alıyor Katılabilir
Suriyeli (Geçici Koruma) Katılabilir
Tarımsal Faaliyet SGK Katılabilir
Üniversite Öğrenci Katılabilir
Çalışan Katılamaz
Emekli Katılamaz
İşverenin eşi, oğlu, anne, baba, kardeşi, torun; büyük anne ve babası Katılamaz
Mülteci Katılamaz
Yabancı Öğrenci Katılamaz
Stajyer Öğrenci Katılamaz

Ödeme Türü Ödeme Yapan Kurum Ödemenin Yapıldığı Yer
Katılımcı zaruri gideri (Günlük 211,55 TL)*
Katılımcı Öğrenci ise 158,66 TL- İşsizlik Ödeneği alıyor ise 105,78 TL zaruri gider ödemesi yapılır.
İŞKUR HALKBANKASI (Katılımcı Adına)
İş Kazası ve Meslek Hast. Sigortası Primi İŞKUR SGK
Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri** İŞKUR SGK
*Katılımcının işyerinde haftada 6 gün ve ayda 26 gün çalışması halinde 5.500 TL katılımcı zaruri gideri banka hesabına yatırılacaktır.
**Katılımcı adına yatırılan Sağlık Sigortası Primleri kapsamında SGK mevzuatında bildirilen prim günün sağlanması halinde bakmakla yükümlü olan yakınları da sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.

*Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin (yemek, ulaşım, giyecek yardımı, burs vb.) gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı getirilmektedir. (193 sayılı GVK Md. 40/11)

 • İşverenlerin program kapsamında kullanabileceği kontenjan, işverene ait vergi numarası altında ve programın düzenleneceği ilde yer alan işyerleri için programın başlangıç ayından önceki on iki aylık dönem içerisinde yer almak koşuluyla son altı aya veya altı aylık döneme ilişkin olarak SGK’ya verilen sigortalı sayısını gösterir belgede yer alan toplam prim gün sayısının yüz seksene bölünerek hesaplanacaktır.
 • ÖRNEK: İşveren tarafından 17.8.2022 tarihinde başlatılmak üzere program talebinde bulunulmuştur. İl müdürlüğü tarafından yapılan inceleme neticesinde işveren tarafından SGK’ya 2022/Haziran için 4.430 gün, 2022/Mayıs için 4.280 gün ve 2022/Nisan için 4.110 gün, 2022/Mart için 3.550 gün, 2022/Şubat için 3.400 gün ve 2022/Ocak için 2.950 gün prim bildirimi yapıldığı görülmüştür. Bu durumda işveren tarafından programın başlama ayından önceki on iki aylık dönem içinde yer almakta olan son altı aylık dönemde toplam 22.720 gün prim bildirilmiştir. Bildirilen bu toplam prim gün sayısının 180’e bölünmesi durumunda 22.720/180= 126,222… şeklinde küsuratlı bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Bu küsuratın yukarı yuvarlanacak olması sebebiyle işverenin kontenjana esas sigortalı sayısı 127 olarak hesaplanacaktır.

 • Program talebinde bulunan işveren, kontenjana esas sigortalı sayısının en fazla %30’una kadar katılımcı talep edebilecektir.

    İstihdam yükümlülüğü program süresinin ¼’ü sonunda programa devam eden katılımcıların %70’i üzerinden hesaplanır.

ÖRNEK: İşveren tarafından %75 istihdam taahhüdü verilerek 13 kişinin başladığı 77 günlük program düzenlenmiştir. rogramın tamamlanmasının ardından il müdürlüğü tarafından yapılan kontrolde programın fiili dörtte birlik süresinin tamamlandığı günü izleyen gün olan (77/4=19,25 yukarı yuvarlanması gerektiğinden 20.fiili günün sonunda) 21.fiili gün itibarıyla programa 11 kişinin devam ettiği görülmüştür. Bu durumda işverenin istihdam etmesi gereken asgari kişi sayısı 11*75/100=8,25 yukarı yuvarlanması gerektiğinden 9 kişidir.

    Katılımcılar veya katılımcı yerine istihdam edilen kişiler altmış günden az olmamak üzere fiili program gününün en az üç katı kadar süreyle istihdam edileceklerdir.

ÖRNEK:120 günlük yükümlülük süresi bulunulan bir program kapsamında istihdam edilen katılımcının elli gün istihdamda kaldıktan sonra işten ayrılması durumunda bu kişinin yerine istihdam edilen kişinin en az yetmiş gün istihdam edilmesi gerekmektedir.

 • Bilişim ve İmalat sektörlerinde azami 180 takvim gününe kadar (Bu sektörlerde 6 aylık süre için Nace kodu ve istenilen meslek koduna bakılarak karar verilmektedir.)
 • Diğer sektörlerde azami 90 takvim gününe kadar İşbaşı eğitim programı uygulanabilmektedir.
 • Geleceğin mesleklerinde program açmak isteyen teknoloji merkezleri, ARGE merkezleri ve tasarım merkezleri 234 fiili güne kadar İEP açabilirler.
 • Basın iş kolundaki muhabirlik mesleğinde kriter aranmadan 90 gün süre verilir.

İep Düzenlenmeyecek Meslek Listesi İçin buraya tıklayınız.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

 • İŞKUR’a kayıtlı işveren; internet şubesi üzerinden (www.iskur.gov.tr) işveren girişi yaptıktan sonra “ İşveren için İEP başvuru kılavuzu” na göre başvuru adımlarını tamamlar.
 • Sistem üzerinden başvuru yapılması zorunlu olup sistem dışında başvuru alınmayacaktır.
 • İEP Kontrol Birimi tarafından bilgileri ve yüklenen belgeleri uygun olan başvurular kabul edilir.
 • Kurum tarafından onaylanan başvurular için İEP Kontrol Birimi tarafından hazırlanan sözleşmeler e-posta yoluyla işverene gönderilir.
 • Katılımlar İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti almak ve uygunluklarını teyit etmek için Kuruma yönlendirilir.
 • Uygunlukları tamamlanan işveren ile katılımcılar tarafından karşılıklı olarak sözleşme Kurum dışında imzalanır.
 • Sözleşme imzaladıktan sonra İşbaşı Eğitim Programı(İEP) Başvuru Belgeleri belirtilen sıraya uygun şekilde klasör içerisinde hazırlanarak “İEP Kontrol Birimi” ne teslim edilecektir.

İEP BAŞVURU BELGELERİ

BAŞVURU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Kurumumuza başvuru yapmadan önce firmanızın İŞKUR ’ a işveren üyelik kaydı olduğunu ya da firmanızın İŞKUR numarasına sahip olduğunu kontrol ediniz.(https://esube.iskur.gov.tr/)
 • Tüm programlar sadece Pazartesi günleri başlatılacaktır.
 • Başvurularda programların başlangıç tarihinin asgari 5 iş günü sonrasının seçilmesi gerekmektedir. Bu şekilde olmayan başvurular güncellenmesi için geri gönderilecektir.
 • İşyerinde program konusu mesleği öğrenmesini sağlayacak iş ortamının olup olmadığı kontrolü; İEP Kontrol Birimi tarafından işyerine ziyaret sağlanarak yapılacaktır.
 • Vardiya uygulanacaksa tüm grubun tatil gününün aynı olması, vardiyalarda katılımcıların tamamının aynı grupta olması (Birden fazla grup oluşturulmaması) gerekmektedir.
 • Sisteme yüklenen belgelerin haricinde talep edilen diğer başvuru belgeleri; dijital olarak doldurulmayacaksa, mavi renkli sabit kalem ile doldurulmalıdır.
 • Günlük çalışma süresi en az 5 en fazla 8 saat olabilir.(Ara dinlenme ve yemek arası hariç). Haftanın her günü aynı sürede eğitim yapılacaktır.
 • Program haftada maksimum 6 gün ve haftalık çalışma süresi maksimum 45 saat olarak uygulanır.
 • Katılımcı öğrenci ise, ders programını gösteren bir belgenin bulundurulması zorunludur.
 • Katılımcının 18 yaşından küçük olması halinde aşağıdaki kurallar geçerlidir.

       - Tehlikeli ve çok tehlike işler sınıfındaki mesleklerde çalıştırılamaz.

      - Çalışma süresi haftalık en fazla 5 gün ve toplamda 40 saatten fazla olamaz.

      - Sözleşmeye imza atmak için velisinin de (Vukuatlı nüfus belgesi ile birlikte) İŞKUR’ da hazır bulunması sözleşmeyi imzalaması gerekmektedir.

 • İmza yetkisi devredilecekse, vekâlet verilen kişinin firma SGK listesinde en az 30 gün sigortalı çalışanı olması gerekmektedir.
 • Resmi tatil, yarım günlük çalışma, dini ve milli bayramlarda eğitim düzenlenmeyecektir.
 • Program başladıktan sonra yapılacak gün ve saat değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

BURSA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Adres:
Üçevler Mahallesi Esra Sokak No:1 Nilüfer\BURSA
İletişim:
Tel:(224) 225 15 15
Fax:(224) 220 20 13